1

Warunki sprzedaży 

firmy WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H., („WEDCO“)

 

1. Zawarcie i treść umowy

1.1. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich bieżących oraz przyszłych dostaw i usług firmy WEDCO, nawet jeśli nie są one wyraźnie wymienione. Odmienne warunki klienta obowiązują tylko za pisemną zgodą WEDCO.

1.2. Oferty WEDCO nie są zobowiązujące, chyba że zostaną wyraźnie oznaczone jako wiążące.

1.3. Zawarcie umowy jest skuteczne prawnie wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez WEDCO.

1.4. Pracownicy WEDCO nie są uprawnieni do zawierania umów (takich jak zobowiązania gwarancyjne i / lub roszczenia gwarancyjne), które odbiegają od warunków WEDCO lub cen katalogowych. Takie umowy wymagają pisemnego potwierdzenia WEDCO, aby były ważne.

1.5. Informacje podane w katalogach, prospektach itp. nie są wiążące i staną się częścią umowy tylko wtedy, o ile wyraźnie się do nich odniesiemy w potwierdzeniu zamówienia.

1.6. Treść potwierdzeń zamówienia przez WEDCO powinna być sprawdzona przez klienta i zobowiązuje klienta do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich rozbieżności w przesłanej przez niego wiadomości, w przeciwnym razie zostanie zawarta umowa z treścią potwierdzoną przez WEDCO.

1.7. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, rysunki, szkice, plany itp. oraz inna dokumentacja techniczna WEDCO pozostają własnością firmy WEDCO i nie mogą być wykorzystywane, zużytkowane ani przekazywane stronom trzecim przez klienta.

2. Ceny
2.1. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie i są podane – o ile nie zaznaczono inaczej – w Euro bez VAT. Klient ponosi wszystkie koszty transportu i pakowania, wydatki i ubezpieczenia poniesione w związku z przewozem, cła, opłaty i należności.

2.2. Ustawowy podatek obrotowy będzie również fakturowany według obowiązującej stawki. Ewentualne opłaty ponosi klient.

2.3. Podane ceny są skalkulowane na bazie „ex works” lub „ex works” w oparciu o INCOTERMS 2010 i nie obejmują kosztów transportu, montażu oraz instalacji.

3. Warunki płatności
3.1. Faktury wystawione przez WEDCO należy zapłacić w ciągu 30 dni od momentu przedłożenia faktury bez kosztów i potrąceń. Zapłatę uważa się za dokonaną dopiero po zaksięgowaniu przelanej kwoty na koncie WEDCO.

3.2. W przypadku zwłoki w uregulowaniu płatności przez klienta, WEDCO ma prawo – według wyboru – do zażądania odszkodowania za faktycznie poniesioną szkodę lub naliczenia odsetek za zwłokę według ustawowej stawki. Dla przedsiębiorców jest to 9,2% rocznie powyżej stawki podstawowej. WEDCO jest również uprawnione do zażądania odsetek składanych w przypadku opóźnienia płatności klienta od dnia przekazania towaru. W przypadku opóźnienia w płatności, klient zobowiązuje się do zrekompensowania kosztów monitów oraz inkasa poniesionych przez WEDCO, o ile są one niezbędne do postępowania sądowego zgodnie z przeznaczeniem. W każdym przypadku obejmuje to kwotę ryczałtową w wysokości co najmniej 40,00 EUR jako rekompensatę kosztów egzekucji długu zgodnie z § 458 UGB. Dochodzenie dalszych praw i roszczeń pozostaje nienaruszone. Jeśli klient zalega z (częściową) płatnością, WEDCO ma prawo wymagać wierzytelności natychmiast i/lub zażądać dokonania przedpłaty lub zabezpieczenia na poczet przyszłych dostaw i usług.

3.3. Potrącenie roszczeń wzajemnych kwestionowanych przez WEDCO i nieuzasadnionych prawnie przez klienta jest wykluczone, podobnie jak wykonywanie prawa zatrzymania rzeczy bez prawnie wiążącego tytułu lub na podstawie roszczeń z innych czynności prawnych.

4. Dostawa, opóźnienie
4.1. WEDCO jest zobowiązany do wykonania usługi dopiero wtedy, gdy klient spełni wszystkie swoje zobowiązania, które są niezbędne do realizacji dostawy (np. otrzymanie uzgodnionej zaliczki). W miarę możliwości terminy i daty dostaw będą dotrzymywane przez WEDCO. O ile nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, nie są one wiążące i zawsze należy je rozumieć jako oczekiwany czas udostępnienia oraz przekazania klientowi. Odstąpienie od umowy przez klienta z powodu opóźnionej dostawy jest możliwe tylko pod warunkiem wyznaczenia stosowanego – co najmniej 8-tygodniowego – terminu dodatkowego. Odstąpienia należy dokonać listem poleconym. Prawo odstąpienia dotyczy tylko tej części dostawy lub usługi, której dotyczy opóźnienie.

4.2. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli do momentu jego upływu przedmiot dostawy opuścił fabrykę WEDCO lub, w przypadku dostaw bezpośrednich, powiadomiono fabrykę dostawcy dostawcy lub poinformowano o gotowości do wysyłki. Kolejne życzenia klienta dotyczące zmiany oraz uzupełnienia odpowiednio wydłużają czas dostawy. To samo dotyczy nieprzewidzianych przeszkód, które leżą poza sferą WEDCO i/lub dostawców WEDCO, np. siła wyższa, strajk, blokada, opóźnienie w dostawie niezbędnych surowców, materiałów lub części.

4.3. Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone w każdym przypadku opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy, nawet po upływie terminu dodatkowego, z wyjątkiem dolusu lub rażącego niedbalstwa.

4.4. Jeśli dostawa nie jest możliwa z powodu trudności z dostawą i/lub wzrostu cen u dostawców dostawców firmy WEDCO lub u producenta, WEDCO ma prawo odstąpić od umowy bez jakiegokolwiek obowiązku odszkodowania.

4.5. Odpowiedzialność WEDCO za szkody spowodowane opóźnieniem jest ograniczona do 0,5% wartości opóźnionej dostawy, ale nie więcej niż 5% wartości tej części dostawy, która nie została dostarczona w terminie.

4.6. Towary, które nie zostaną odebrane w uzgodnionym terminie dostawy, będą przechowywane przez maksymalnie 6 tygodni na ryzyko i koszt klienta. Opłaty za przechowywanie obciążają klienta. Jednocześnie WEDCO ma prawo nalegać na wykonanie umowy lub, po wyznaczeniu stosownego terminu dodatkowego, odstąpić od umowy i zużytkować towary w inny sposób. W przypadku zużytkowania uważa się za uzgodnioną karę umowną w wysokości 30 % kwoty faktury (bez VAT).

4.7. Dostawy częściowe są dozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do nadwyżek i niepełnych dostaw nieprzekraczających 10%

5. Wysyłka, przeniesienie ryzyka
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, towary będą dostarczane z fabryki WEDCO mieszczącej się pod adresem 1220 Wiedeń, Hermann Gebauer-Strasse 12. Klient jest zobowiązany do przyjęcia dostaw i usług od WEDCO. WEDCO realizuje dostawy bez ubezpieczenia. Ryzyko przechodzi na klienta, gdy tylko przedmiot dostawy zostanie przekazany spedytorowi lub innemu podmiotowi zajmującemu się wysyłką, w przypadku opóźnienia w przyjęciu przez klienta od chwili gotowości do wysyłki. Ma to zastosowanie także wtedy, gdy będą miały miejsce dostawy częściowe lub WEDCO podjęło się jeszcze innych usług. W przypadku braku wyraźnie odmiennej umowy, towary uważa się za sprzedane na bazie dostaw „Odbiór z fabryki” lub „Ex works” na podstawie INCOTERMS 2010.

6. Zastrzeżenie prawa własności, cesja roszczeń
6.1. WEDCO zastrzega sobie własność do dostarczonych towarów do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu. Klient ponosi całe ryzyko związane z zastrzeżonymi towarami, w szczególności ryzyko utraty, zgubienia lub pogorszenia.

6.2. W przypadku, gdy towary będą poddawane obróbce, przetwarzane lub będą łączone z przedmiotami stron trzecich, własność WEDCO rozciąga się na nowy przedmiot. Klient jest uprawniony do zbycia dostarczonego towaru w ramach prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej. Do chwili pełnej zapłaty ceny zakupu klient ceduje wszelkie roszczenia i prawa bezpieczeństwa, do których jest uprawniony z racji odsprzedaży, na WEDCO w celu uiszczenia zapłaty. Jest zobowiązany do odnotowania tej cesji w swoich księgach. W przypadku opóźnienia płatności przez klienta, firma WEDCO ma prawo powiadomić odkupujących towar, o którym klient powinien poinformować firmę WEDCO oraz powiadomić o cesji i zażądać zapłaty na rzecz WEDCO.

6.3. Wszelkiego rodzaju zastawianie lub przekazywanie towarów dostarczonych przez WEDCO w celu zabezpieczenia z zastrzeżeniem własności na rzecz osób trzecich, jest niedozwolone bez zgody WEDCO. Klient musi niezwłocznie powiadomić WEDCO o wszelkich zajęciach przez osoby trzecie. Uznanie salda nie wpływa na zastrzeżenie własności, podobnie jak przekazanie weksli lub czeków do momentu prawidłowego i faktycznego wykupu. Jeżeli WEDCO będzie musiało skorzystać ze swojego zastrzeżenia własności i odebrać towary, wówczas na towary odebrane z powodu zastrzeżenia własności zostanie wystawiona nota uznaniowa, uwzględniająca obniżkę ceny stosowną do okresu przechowywania, zużycia i innych okoliczności, w wysokości co najmniej 30% wartości faktury. Klient zobowiązuje się powiadomić WEDCO przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, aby WEDCO mogło odebrać towary dostarczone z zastrzeżeniem własności oraz będące własnością WEDCO.

6.4. W przypadku opóźnienia w płatności WEDCO ma prawo zabezpieczyć towary, chociaż nie uchyla to zobowiązań klienta wynikających z umowy zakupu, w szczególności dotyczących płatności. W przypadku zajęcia towarów objętych zastrzeżeniem własności przez WEDCO, klient musi niezwłocznie poinformować WEDCO o szczegółach, a także sortowanie towarów WEDCO z powodu zbliżających się obciążeń towarów związanych z upadłością w czasie zastrzeżenia własności jest niedozwolone. Towary dostarczone z zastrzeżeniem własności muszą być odpowiednio przechowywane i odpowiednio ubezpieczone od wszelkiego przewidywalnego ryzyka w zwykłej działalności biznesowej.

7. Gwarancja, odszkodowanie
7.1. Uchybienia należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu dostawy lub usługi, najpóźniej w ciągu 8 dni, wady ukryte w ciągu 3 dni od wykrycia. Skargę należy w wystarczającym stopniu uzasadnić oraz poprzeć materiałem dowodowym.

7.2. Okres gwarancji wynosi maksymalnie 6 miesięcy od odbioru. Strona umowy musi udowodnić istnienie uchybień. § 924 ABGB oraz § 933b ABGB nie mają zastosowania.

7.3. Niewielkie zmiany techniczne, a także odstępstwa od rysunków i katalogów, już się uważa za zatwierdzone.

7.4. W przypadku uzasadnionych wad gwarancja ogranicza się do ulepszenia, nowej dostawy lub uzupełnienia braku. Dozwolone jest kilka ulepszeń i dostaw zastępczych. Roszczenia o unieważnienie umowy i obniżkę ceny są wykluczone. Gwarancja wygasa, jeśli klient lub osoba trzecia dokonała zmian lub napraw w towarze bez upoważnienia firmy WEDCO.

7.5. Aby wykonać usługi gwarancyjne, klient musi dostarczyć towary do WEDCO, a następnie odebrać je z firmy WEDCO na własny koszt i ryzyko.

7.6. WEDCO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, naturalnym zużyciem, wadliwym lub niedbałym obchodzeniem się lub przechowywaniem.

7.7. Nie udziela się żadnej, jak to jest zawsze czynione, gwarancji, rękojmi ani odpowiedzialności za produkty po obniżonej cenie oraz za towary wybrakowane i partie towarów dostarczone zgodnie z ustaleniami.

7.8. Jeżeli przyrzeczenie gwarancji jest zawarte w potwierdzeniu zamówienia (chodzi przy tym jedynie o „nieprawdziwą umowę gwarancyjną”), w żadnym razie nie obejmuje to części eksploatacyjnych (takich jak uszczelki itp.), szkód spowodowanych niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, naturalnego zużycia lub błędnego albo niedbałego obchodzenia się względnie przechowywania. Przyrzeczenie gwarancji należy rozumieć w taki sposób, że WEDCO jest odpowiedzialne za wady (z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej), które wystąpią w uzgodnionym okresie gwarancji od dostawy i będą dochodzone w tym okresie.

7.9. W zakresie, w jakim nie narusza to bezwzględnie obowiązującego prawa, chyba że niniejsze Ogólne Warunki stanowią inaczej, WEDCO odpowiada wyłącznie za odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez WEDCO w wyniku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania do odszkodowania za szkody na osobach. WEDCO nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, utracone zyski, utratę odsetek, oszczędności, które nie doszły do skutku, szkody następcze i majątkowe oraz szkody wynikające z roszczeń osób trzecich. W przypadku rażącego niedbalstwa odpowiedzialność ogranicza się do wartości dostawy towarów, ale nie więcej niż kwota, która jest objęta ubezpieczeniem WEDCO.

7.10. Odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz szkody na osobach, która wynika z ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, jest wykluczona. Klient zobowiązuje się nałożyć niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej na swoich klientów. WEDCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na komponentach klienta, nawet jeśli spowodują je produkty WEDCO.

8 Handel elektroniczny
8.1. Zamówienia lub inne prawne oświadczenia klienta mogą być prawidłowo wysyłane za pomocą formularzy elektronicznych ze strony WEDCO lub mailem, ale do skutecznego działania wymagają bezbłędnego dostępu do WEDCO. Błędy transmisji, bez względu na przyczynę, obciążają klienta.

8.2. WEDCO zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odwołania – z powodu zaistnienia wadliwego działania urządzenia WEDCO do przetwarzania danych – poszczególnych lub czasowo określonych oświadczeń natury prawnej poprzez podjęcie właściwych środków (powiadomienie indywidualne, ogłoszenia na witrynach internetowych firmy WEDCO) oraz do ich ponownego, ważnego przesłania lub poproszenie o zrobienie tego.

9 Pozostałe informacje
9.1. Miejscem wykonania jest adres firmy WEDCO.

9.2. Zastosowanie ma wyłącznie prawo austriackie z wyłączeniem norm odsyłającycha międzynarodowego prawa prywatnego (np. IPRG, rozporządzenia Rzym I itp.) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

9.3. Za właściwość miejscową sądy uzgadnia się wyłącznie miejscową właściwość sądu właściwego rzeczowo dla miasta Wiednia

9.4. Jeżeli postanowienia niniejszych OWH są prawnie nieskuteczne, nieważne i/lub niepowodujące skutków prawnych lub stają się takie w okresie ich trwania, nie wpływa to na skuteczność prawną i ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku przepis prawnie nieskuteczny, nieważny i/lub niepowodujący skutków prawnych (stający się prawnie nieskuteczny, nieważny i/lub niepowodujący skutków prawnych) należy zastąpić przepisem, który jest prawnie skuteczny i ważny, a jego wpływ ekonomiczny odpowiada zastępowanemu przepisowi, o ile jest to możliwe oraz prawnie dopuszczalne.

9.5. Dane dotyczące relacji biznesowych firmy WEDCO (w szczególności nazwa, adres, numery telefonu i faksu, adresy e-mailowe, adres zamówieniowy, adres dostawy i adres do wystawiania faktur, data zamówienia, zamówione lub dostarczone produkty lub usługi, liczba sztuk, cena, terminy dostaw, dane dotyczące płatności i monitowania itp.) są zapisywane i przetwarzane w systemie firmy WEDCCO do elektronicznego przetwarzania danych. Klient wyraża na to swoją zgodę.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner